inside

Právní upozornění a podmínky používání

Používání webových stránek společnosti Arbonia Solutions AG a Copyright

Návštěvou webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG uživatel výslovně potvrzuje níže uvedené podmínky. Návštěva webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG a/nebo legální používání informací šířených na této webové stránce v žádném případě nezakládají smluvní vztah mezi uživatelem a společností Arbonia Solutions AG.

 

Vlastnictví společnosti Arbonia Solutions AG a právo k ochranným známkám

Celkový obsah webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG je chráněn autorským právem a je v neomezeném vlastnictví společnosti Arbonia Solutions AG. Návštěva nebo legální používání webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG nevede v žádném případě k tomu, že se tím jakýmkoliv způsobem přiznává právo na používání některého obrázku, popisu, sloganu, textu, zapsané ochranné známky a/nebo loga. Veškerá vlastnická práva k označením, obsahům, software a ostatním údajům si vždy a nezávisle na legálním používání webové stránky ponechává společnost Arbonia Solutions AG. V případě nezákonného používání zůstává výslovně vyhrazeno uplatnění práv.
Stahování nebo tisk jednotlivých stran a částí sekcí webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG je povoleno pouze k vlastním informačním a nekomerčním účelům, pokud přitom nedojde ke změně obsahu a ani nebudou odstraněny poznámky ke copyrightu a/nebo ostatní zákonem chráněná označení. Pokud stahujete nebo jiným způsobem rozmnožujete software nebo jiná data z webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG, ponechává si veškerá práva společnost Arbonia Solutions AG. Úplná nebo částečná reprodukce, předávání (elektronicky nebo jinými prostředky), modifikace, slučování nebo používání webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arbonia Solutions AG zakázána.
Společnost Arbonia Solutions AG a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Arbonia Solutions AG, Arbon. Žádná část webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG není koncipována tak, aby tím mohla být poskytnuta licence nebo právo k používání obrázku, registrované ochranné známky nebo loga.

 

Žádná nabídka

Informace a výpovědi publikované na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG neodůvodňují žádný požadavek, ani nabídku nebo doporučení ke koupi nebo prodeji služeb nebo k realizaci jiných transakcí. Informace na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG mají jako celek popisný charakter.
Žádná prohlášení a záruky za informace a používání
Ačkoliv společnost Arbonia Solutions AG věnuje veškerou péči tomu, aby informace na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG byly v okamžiku zveřejnění přesné, nečiní společnost ani její smluvní partneři tichá nebo výslovná prohlášení, ani nepřebírají záruky ohledně správnosti, spolehlivosti nebo úplnosti šířených informací. Informace a náhledy šířené na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG jsou pouze přibližné a mohou se kdykoliv bez předchozího oznámení změnit. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).
Za správnost informací a náhledů šířených na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG není poskytována záruka, a to ani výslovně, ani nepřímo. Společnost Arbonia Solutions AG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje záruku za to, že nebudou přerušeny funkce na webové stránce společnosti Arbonia Solutions AG nebo že jsou bezchybné, že chyby budou odstraněny, nebo že webové stránka společnosti Arbonia Solutions AG a příslušný server nejsou napadeny virem nebo škodlivými součástmi.
Oprávnění k přístupu do odborné sekce společnosti Arbonia Solutions AG
Uživatel/zákazník se přihlašuje do odborné sekce svými úplnými a správnými osobními a/nebo obchodními údaji. Po přihlášení doručí společnost Arbonia Solutions AG zákazníkovi heslo, které zákazníka opravňuje k přístupu do odborné sekce společnosti Arbonia Solutions AG. Zákazník je povinen o hesle zachovat mlčenlivost. Bez písemného souhlasu společnosti Arbonia Solutions AG není oprávněn předávat přístupové údaje (jméno a heslo) třetím osobám. V případě zneužití si společnost Arbonia Solutions AG vyhrazuje právní kroky. Zákazník se zavazuje k tomu, že okamžitě změní heslo a informuje společnost Arbonia Solutions AG, pokud se domnívá, že je heslo známé neoprávněným osobám. Zákazník je povinen využívat přístupu do odborné sekce pouze náležitým způsobem a bude pro ochranu dat dodržovat zásady bezpečnosti dat. Pokud se dozví o nesprávném používání nebo zneužití, neprodleně upozorní společnost Arbonia Solutions AG. Zákazník osvobozuje společnost Arbonia Solutions AG od jakékoliv újmy, která by jí mohla vzniknout z důvodu porušení těchto podmínek používání. Je povinen nést náklady za koncové zařízení a telekomunikační poplatky.

 

Ochrana údajů

Uživatel má možnost navázat kontakt se společností Arbonia Solutions AG tak, že přes webovou stránku společnosti Arbonia Solutions AG předá společnosti Arbonia Solutions AG osobní údaje. Předáním svých osobních údajů vyjadřuje uživatel výslovně souhlas s tím, že tyto údaje smí být používány za účelem realizace smlouvy, péče o zákazníka, anket zákazníků, jakož i k telefonickým, elektronickým nebo poštovním marketingovým a reklamním účelům. Uživatel je srozuměn s tím, že osobní údaje budou ke stejnému účelu předány společnosti Arbonia AG a jejím koncernovým společnostem v tuzemsku i zahraničí. Osobní údaje budou používány výhradně v rámci koncernu Arbonia AG (v tuzemsku a zahraničí) a nebudou předávány třetím osobám.

 

Google Analytics / AdWords

Za účelem neustálé optimalizace našich nabídek a služeb a vylepšování naší webové stránky používáme službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“), Google Analytics. Google Analytics používá takzvané cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují provádět analýzu Vašeho používání naší webové stránky. Informace o používání naší webové stránky zaznamenané přes cookies (včetně Vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. Aby mohla být zajištěna anonymizace IP adresy, rozšířili jsme službu Google Analytics o funkci „_anonymizeIp()“. Google bude nashromážděné údaje používat k vyhodnocování Vašeho používání naší webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro nás a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Cookies lze navíc používat v souvislosti s AdWords, s tím, že uložené údaje slouží k zobrazení takové reklamy, která je pro Vás s největší pravděpodobností zajímavá. Použitím služeb Google Analytics a AdWords nejsou shromažďovány ani ukládány osobní údaje, a také nejsou slučovány s údaji webových analýz. Společnost Google předává zjištěné údaje třetím osobám pouze na základě zákonných předpisů, nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.
Ukládání cookies můžete zrušit příslušným nastavením Vašeho software prohlížeče. Navíc si můžete prostřednictvím následujícího odkazu stáhnout aplikaci Browser-Add-on k deaktivaci Google-Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Vyloučení ručení

Je vyloučeno jakékoliv ručení společnosti Arbonia Solutions AG (včetně nedbalosti) za škody nebo následné škody, které vzniknou na základě přístupu k prvkům webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG nebo jejího používání (resp. nemožnosti přístupu nebo používání).

 

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost Arbonia Solutions AG nezkoumala webové stránky, na které je odkazováno z webové stránky společnosti Arbonia Solutions AG a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsahy, na nich nabízené výrobky, služby nebo jiné nabídky. Vzhledem k tomu se společnost Arbonia Solutions AG výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných webových stránek na této platformě, vč. všech příslušných podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší webové stránce a pro všechny obsahy stránek, ke kterým vedou odkazy a bannery.

 

Místně příslušný soud a použitelné právo

Zde uvedená právní ustanovení a podmínky používání společnosti Arbonia Solutions AG podléhají švýcarskému právu, s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Místně příslušný soud je CH-9320 Arbon. Obecné soudy jsou kompetentní.